loading

Αρχηγος

عیسای مسیحِ ما

نگاهی به اعمال رسولان ۳: ۱۵

بعضی اوقات شما قصد دارید یک ظرف مشخصی را پُر کنید، این ظرف یک قابلیت و ظرفیت خاصی دارد، مسلما بیشتر از حجم خود را در خود نمیپذیرد و شما میمانید که هنوز خیلی مواد مانده وظرف شما جایی ندارد، پس با مابقی آن چه کنیم؟ یا میخواهید در موردی بنویسید و فقط تعداد محدودی کاغذ بیشتر ندارید، پس با مابقی مطالبی که در ذهن خود دارید چه میخواهید بکنید؟ این باید ما را با حالت و احساس یوحنای رسول آشنا سازد وقتی که در پایان نوشتار زندگی عیسای مسیح به قلم خود چنین نوشت که ” و دیگر کارهای بسیار عجیبی بجا آورد که اگر فردا فردا نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشته ها را داشته باشد.” ( یوحنا ۲۱: ۲۵)

هر چند کتابمقدس، عهد قدیم و جدید، قصد وصف کردن شخصیت عیسای مسیح را کرده اند اما باز گاها شما به این نتیجه میرسید که آیا دقیقا تمامای اوصاف در مورد او بیان شده است؟ خدا را نمیتوانید وصف کنید و اگر هم وصف کنید پایانی بر آن نیست، جز این، خدا دیگر خدا نیست. نمیگویم که وصف خدای ما محالات است، خیر؛ کتابمقدس از شخصیت و ماهیت خدای ما سخن گفته است، اما تنها به مقداری که برای ما قابل هضم باشد، قابل مجذوب کردن و مفتون کردن دل و فکر و جان ما از او باشد. قلم و شور و حال ما قابلیت وصف کردن تمامی عیسای مسیح نیست.

و پطرس رسول دقیقا همین را احساس میکرد وقتی سعی نمود تا او را برای قوم اسرائیل وصف کند. او رو به مردم بهت زده میکند و در خصوص عیسای مسیح چنین میفرماید: ” خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب خدای اجداد ما بندۀ خود عیسای را جلال داد که شما تسلیم نموده او را در حضور پیلاطس انکار کردید هنگامی که او حکم برهانیدش داد. اما شما آن قدوس و عادل را منکر شده، خواستید که مردی خون ریز به شما بخشیده شود. و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم.”( اعمال رسولان ۳: ۱۳-۱۵ ) کلمه ایی که در این آیات قابل گفتگوی ماست و شیرازه و دلیل نوشتار این مقاله گشته  است، کلمۀ ” رئیس حیات ” است. ریشۀ اصلی یونانی این عبارت ” آرکیگوس ” است. در بارۀ این لغت میتوان گفت که یکی از مشکل ترین لغات یونانی است که تاکنون به سختی قادر به ترجمه شدن بوده است، نه اینکه اشکالی در این لغت باشد یا اینکه مترجم های کتابمقدس قادر نبوده اند آن را درست ترجمه کنند یا اینکه اصلا چرا پطرس رسول از این لغت استفاده کرده است. بلکه تنها به این دلیل که یک بُعد وسیعی را از معنا در خود دارد. گستردگی معنای این لغت بکار برده شده توسط نویسندگان کتابمقدس گویای عمق عمل و یا شخص یا کاری بوده است که آنها در پی وصف آن بوده اند. این لغت مجموعا بیش از چهار بار در نوشتجات عهد جدید و خیلی جالب است بدانیم که یکبار نیز در ترجمۀ یونانی عهد قدیم ” ساپتوجنت ” بکار برده شده است ( داوران ۱۱: ۶-۸ ؛ اعمال ۳: ۱۵ و ۵: ۳۱ و عبرانیان ۲: ۱۰ و ۱۲: ۲ ).

اما این لغت چه معنایی دارد؟ در نوشتۀ داوران میخوانیم که مردم اسرائیل نزد فردی بنام یفتاح که اهل قبیلۀ منسی بود آمده و از او چنین میخواهند که ” بیا سردار ما باش تا ما با بنی عمون بجنگیم.” ( داوران ۱۱: ۶) عبارت ” سردار ” در اینجا همان لغت ” آرکیگوس” ماست. دوباره قوم نزد او آمده و از یفتاح میخواهند که ” بر ما و بر تمامی ساکنان جلعاد سردار باشی.”( آیۀ ۸) و میخوانیم که یفتاح به مدت شش سال بر اسرائیل حکومت کرد.( ۱۲: ۷ )

این عبارت در بعد گستردۀ معنای خود میتواند چنین تفسیر شود:

الف- باز کنندۀ راه، پیش قراول، کسی که راه را برای دیگران باز میکند بقولنا یک راهنما یا یک قهرمان.

ب- منبع، ریشه و سرچشمه؛ بقولنا یک آغاز کننده یا یک بنیان گذار.

پ- رهبر، حاکم؛ بقولنا یک ناخدا، شاهزاه، یا پادشاه.

اکنون قصد دارم تا آیاتی که در نوشتجات عهد جدید این کلمه را در خود گنجانده اند را در اینجا قید کنم:


الف- ” و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم.”( اعمال ۳: ۱۵ )

ب- ” او را خدا بر دست راست خود بالا برده و سرور و نجات دهندۀ ساخت.” ( اعمال ۵: ۳۱) 

پ- ” زیرا او را که بخاطر وی همه و از وی همه چیز میباشد چون فرزندان بسیار را وارد جلال میگرداند شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند.” ( عبرانیان ۲: ۱۰)

ت- ” و بسوی پیشوا و کامل کنند ایمان یعنی عیسی نگران باشیم.” ( عبرانیان ۱۲: ۲ )

نویسنده گان کلام خدا چه قصد دارند بگویند؟ آنها قصد دارند تا معنای گستردۀ این لغت را در عمل و در یک ترکیب گسترده به مقام و شخصیت عیسای مسیح نسبت بدهند نه فقط یک معنا یا دو معنای آن را بلکه تمامی معنای گستردۀ این لغت پیچیدۀ یونانی را. آنها میدانند ظرفی مشخص دارند و لغاتی اندک برای وصف عیسای مسیح، پس آنها به عصاره و شیرازه ایی اشاره میکنند که در یک قطرۀ آن، صدها تعبیر و تفسیر را در خود دارد. آنها در بطن معنای این لغت قصد دارند تا حقیقت و ماهیت ازلی عیسای مسیح را به خوانندگان و شنوندگان خود بازگو کنند. که او تنها نجات دهنده نیست. او تنها پادشاه نیست. او تنها دهندۀ حیات نیست. او تنها مرگ و قیامت نیست. او تنها شبان نیست. تنها در نیست. تنها نان حیات نیست. تنها قبل از ابراهیم نیست. تنها از نسل داود نیست. تنها مسیح مصلوب نیست. تنها قیام کرده از مرگ نیست… تصویر را گرفته اید؟ آنها میخواهند بگویند که عیسای مسیح همۀ اینهاست. آنها میگویند، عیسای مسیح آن سردار برگزیدۀ خداست. او آن کسی است که به روی زمین آمد، راه را برای حکومت خدا بر قلب آدمی باز کرد و او این را با خون مقدس خود انجام داد زیرا او و تنها او آن کسی بود که قادر بود تا گناهان را بیامرزد. برای گناهان بسیاری بمیرد. او و تنها او آن پیشوایی بود و هست که توانست و میتواند انسان را به مقصد ازلی برساند. او آن پادشاهی است که شایستگی آن را دارد که بر قلب آدمی حکومت کند. او آن کسی است که صاحب حیات ازلی و جاودان است. او نه تنها باز کنندۀ راه، نه تنها دهندۀ حیات، نه تنها نجات دهندۀ ما و نه تنها پادشاه ماست، او کسی است که بر ما و بر تمام ما حکومت میکند و بر ما ” سردار” است، بر ما سردار است تا ابدالاباد!

ایماندار مسیحی!

آیا او “آرکیگوس” شما هم هست؟ اگر هست، پس از این قوت بگیر! در او و با او و از او زندگی کن و او را بشارت بده!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!